Ο προπονητής ποδοσφαίρου είναι έμμισθος εργάτης, διδάσκαλος και δημιουργός του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Αποστολή και προορισμός του είναι να συμβάλλει με τη συμμετοχή του στη δημιουργία και την πρόοδο του Ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα.

Προϋπόθεση για την ορθή ανάπτυξη, δημιουργία και πρόοδο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα είναι η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία και στο χώρο του Ελληνικού Αθλητισμού Κράτους Δικαίου. Ο προπονητής ποδοσφαίρου αγωνίζεται για την ύπαρξη, διατήρηση και την κατοχύρωση όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στον ευρύτερο Ελληνικό Αθλητισμό και ειδικότερα:

α) Διδάσκει και πλάθει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή – αθλητή έτσι ώστε όχι μόνο αυτός ως δάσκαλος και παιδαγωγός, αλλά και ο μαθητής – ποδοσφαιριστής – αθλητής να είναι υπέρμαχος της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της εν γένει Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

β) Υπερασπίζεται με πολύ θάρρος όχι μόνο το επάγγελμά του, αλλά πρωτίστως και κυρίως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα όχι μόνο των μαθητών – ποδοσφαιριστών – αθλητών του, αλλά και όλων των συνανθρώπων του.

γ) Υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του Ελληνικού ποδοσφαίρου και όλου εν γένει του Ελληνικού Αθλητισμού εναντίον οποιασδήποτε μορφής επεμβάσεως, που θα έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του εθνικού μας ποδοσφαίρου και Αθλητισμού.

Ο προπονητής ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται μόνο στα στενά επαγγελματικά του συμφέροντα. Ενδιαφέρεται για τα γενικότερα προβλήματα του Ελληνικού Αθλητισμού και προσφέρει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του για την πρόοδο του και ασκεί το επάγγελμά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμος και στα άτομα και στο Κοινωνικό Σύνολο.Ενδιαφέρεται για την βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του επαγγέλματος του “Έλληνα προπονητή, αλλά και τη σωστή λειτουργία όλου του Ελληνικού ποδοσφαίρου και Ελληνικού Αθλητισμού και μετέχει σε όλες τις προσπάθειες και τους αγώνες που κάνει η Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Δικαιώματα Προπονητή

Τα προσόντα και δικαιώματα του προπονητή ποδοσφαίρου ορίζονται στο άρθρο ¬37 του Ν. 75/75 περί προπονητών, αλλά και σε άλλους εδικούς νόμους ή κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Υπουργικές απoφάσεις και είναι ειδικότερα τ΄ ακόλουθα:

1)Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου ασκούν μόνο:

α) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕ¬ΦΑΑ) με ειδικότητα το ποδόσφαιρο και,

β) Οι κάτοχοι σχετικού Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κατέχει και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος η οποία χορηγείται από τη γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπως ο νόμος ορίζει.

2) Δικαίωμα να προπονούν τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ και Σω¬ματείων έχουν οι προπονητές εκείνοι που κατέχουν το αντί¬στοιχο δίπλωμα της κατηγορίας στην οποία αγωνίζονται τα Σωματεία ή οι Π.Α.Ε.

3) Εκτός του έργου της προπόνησης των ποδοσφαιριστών των Σωματείων ή ΠΑΕ που αγωνίζονται στα Εθνικά μας Πρωταθλήματα (Α”, Β΄, και Γ΄ Εθνική Κατηγορία) ή την Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και τα τοπικά των Ενώσεων Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα και αυτό ανάλογα με το αντίστοιχο δίπλωμα που απέκτησαν ή έχουν, οι προπονητές δικαιούνται να διδάσκουν και σε σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, εφ΄ όσον απέκτησαν το δικαίωμα αυτό όπως ο νόμος ορίζει.

4) Η σχέση εργασίας που συνδέει τους προπονητές με τα Σωματεία ή τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στα Εθνικά μας Πρωταθλήματα είναι σχέση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και για τη σχέση αυτή υποχρεωτικά αμείβονται με μισθό που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου.