ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συνδέσμου Προπονητών Αθήνας

Ιδρύεται το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ» (Σ.Π.Π.Α.) με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής.

Σκοπός του συνδέσμου είναι:

 1. Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της προπονητικής τέχνης του αθλήματος του ποδοσφαίρου που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής και στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου» (Π.Ε.Π.Π.), με το παρόν καταστατικό να είναι πλήρως εναρμονιζόμενο με αυτό της Π.Ε.Π.Π. και της συνεργασίας με τους φορείς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
 2. Η τεχνική κατάρτιση των μελών του και η επαγγελματική υποβοήθηση αυτών που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής στην ΠΕΠΠ.
 3. Η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα κρίνει εκάστοτε η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με την Ε.Ε. της ΠΕΠΠ ή προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω σκοπό.
 4. Η κοινωνική ανύψωση, η προαγωγή και η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου, καθώς και η ενιαία προσπάθεια επίλυσής τους και μέσω της συμμετοχής στην που επιτυγχάνεται ΠΕΠΠ.
 5. Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία, όποτε απαιτείται θα ζητήσει τη συνεργασία και ηθική αρωγή :

 1. Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των Ενώσεων Μελών της, των οποίων αναγνωρίζει και αποδέχεται τα καταστατικά τους, τους κανονισμούς, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις τους καθώς και τα αντίστοιχα, των FIFA και UEFA.
 2. Της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), της οποίας πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 του καταστατικού της, όπως και τις αποφάσεις της Ε.Ε. και των Συνελεύσεων αυτής.
 3. Των λοιπών αρχών και φορέων του ποδοσφαίρου, που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες της FIFA, UEFA, ΕΠΟ και Ενώσεων Μελών της.

Ο αριθμός των μελών του συνδέσμου είναι απεριόριστος.
Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν ημεδαποί ενήλικες, οι οποίοι είναι:

 1. οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.
 2. οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο., όπως καθορίζεται στις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ – UEFA (Επιτροπής GIRA).
 3. οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας, από την Ε.Π.Ο.
 4. οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA.
  Για την εγγραφή μέλους απαιτείται προσωπική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για προπονητές που υπήρξαν μέλη άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου, απαιτείται βεβαίωση του προηγούμενου συνδέσμου, ότι έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι του νομού Αττικής ή όμορων νομών εφόσον σε αυτούς δεν λειτουργεί αναγνωρισμένος σύνδεσμος προπονητών, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

 

Διευκρινίζεται ότι όπου στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

1. Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Ε.Ε. και για αυτήν προηγούμενα απαιτούνται:

Α) Αίτηση
Β) Τίτλος των προσόντων που αναφέρονται στο άρ. 4 του παρόντος
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρ.3 του ν. 2725/99 και ότι δεν ανήκει σε άλλη Ένωση.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του αμετάκλητη πειθαρχική ποινή από δικαστικά όργανα της ΕΠΟ, η οποία να είναι σε ισχύ.

2. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους, ορίζεται σε 20. ευρώ η δε μηνιαία εισφορά σε 2,5 ευρώ (ή ετήσια σε 30. ευρώ), με την δυνατότητα η εκάστοτε Ε.Ε. να αναπροσαρμόζει τα ποσά.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αρχίζουν από την ημέρα της εγγραφής τους.

3. Ανά πάσα στιγμή κάθε μέλος του Συνδέσμου, ύστερα από απαίτηση της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ποινικά και αντίγραφο ποινικού μητρώου ότι δεν καταδικάστηκε για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ά.3 του ν. 2725/99.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα μέλη του Συνδέσμου απαγορεύεται να είναι μέλη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων και Ενώσεων που είναι μέλη της ΕΠΟ ή να συμμετέχουν σε όργανα και επιτροπές αυτών.
Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εκτός αν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρ. 5 παρ. 1 εδ. Γ και Δ του παρόντος.
Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις μηνιαίες εισφορές του πέραν του 12μήνου θεωρείται αποβλητέο και ενημερώνεται με επιστολή, για την σχετική απόφαση της Ε.Ε.
Δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, εφόσον καταβάλλει το ποσόν εγγραφής και όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές του μέχρι τη διαγραφή του.
Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να ενημερώνουν στέλνοντας στον Σύνδεσμο αντίγραφο συμφωνητικού εργασίας που συνάπτουν με τις ομάδες που εργάζονται, καθώς επίσης να ενημερώνουν τον Σύνδεσμο, για την λύση της συνεργασίας τους
Τα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον τηρούν το παρών καταστατικό και εφόσον είναι οικονομικά ενήμερα, δικαιούνται:

– Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, του Συνδέσμου και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης.
– Να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Συνδέσμου ως σύνεδροι, αλλά και ως εισηγητές.
– Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να αναγνωρίζουν την πειθαρχική εξουσία της ΠΕΠΠ και των οργάνων της ΕΠΟ.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα μέλη του Συνδέσμου απαγορεύεται να είναι μέλη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων και Ενώσεων που είναι μέλη της ΕΠΟ ή να συμμετέχουν σε όργανα και επιτροπές αυτών.
Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εκτός αν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρ. 5 παρ. 1 εδ. Γ και Δ του παρόντος.
Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις μηνιαίες εισφορές του πέραν του 12μήνου θεωρείται αποβλητέο και ενημερώνεται με επιστολή, για την σχετική απόφαση της Ε.Ε.
Δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, εφόσον καταβάλλει το ποσόν εγγραφής και όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές του μέχρι τη διαγραφή του.
Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να ενημερώνουν στέλνοντας στον Σύνδεσμο αντίγραφο συμφωνητικού εργασίας που συνάπτουν με τις ομάδες που εργάζονται, καθώς επίσης να ενημερώνουν τον Σύνδεσμο, για την λύση της συνεργασίας τους
Τα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον τηρούν το παρών καταστατικό και εφόσον είναι οικονομικά ενήμερα, δικαιούνται:
– Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, του Συνδέσμου και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης.
– Να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Συνδέσμου ως σύνεδροι, αλλά και ως εισηγητές.
– Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να αναγνωρίζουν την πειθαρχική εξουσία της ΠΕΠΠ και των οργάνων της ΕΠΟ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση της Ε.Ε. μπορεί να αναδείξει επίτιμα μέλη του Συνδέσμου, πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες, για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Πόροι του συνδέσμου είναι:Πόροι του συνδέσμου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής μελών
 2. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών
 3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών
 4. Οι δωρεές , οι χορηγίες και οι επιχορηγήσεις
 5. Οι εισπράξεις από οργανωμένες γιορτές και εκδηλώσεις.
 6. Τα εισπραττόμενα από   τους προπονητές, από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.
 7. Χορηγίες από κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.)